Roční kontrola

NAŘÍZENÍ VLÁDY  č. 91/2010 Sb.

ze dne 1. března 2010
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/ /2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

 

§ 1    Podmínky požární bezpečnosti
1.     Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
2.     Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve
lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
3.     Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič palivo jmenovitém výkonu nad 1 MW.

§ 2  Kontrola spalinové cesty
1.    Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).
2.    Kontrola spalinové cesty se provádí
a.    posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
b.    posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
c.    posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním  místům,
d.    posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
e.    posouzením jejího stavebně technického stavu.
3.    Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách  jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

§ 3  Čištění spalinové cesty
1.    Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
2.    Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné
výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

 

18920-535583-1_shutterstock_55975063-zmenseneČištění spalinové cesty

Je mechanické odstranění produktu spalování, které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty.  U komínů pro spotřebiče na pevná paliva se jedná o odstranění vrstvy sazí nebo dehtu ze stěny komínového průduchu (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu), vybrání sazí ze spodní části komína.
U komínů pro spotřebiče na plyn se jedná odstranění kondenzátů a případě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzační jímky, apod.

Dále se soustřeďujeme zejména na těsnost komínových průduchu a správného napojení spal.cesty na spotřebič. V případě zjištění  netěsnosti napojení  kouřovodu  do komína, jsme schopni obvykle přetěsnit na místě.  Jakakoliv netěsnost  může nepříznivě ovlivnit odtah spalin a hromadění Co2 v místě instalace spotřebiče.

Proto využijte služeb našeho Kominictví Praha Západ, náš kominík je Vám k dispozici.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace